. : Kovář : .

. : Stručný popis : .

  Kovář je silný, houževnatý, nesmí mu však chybět ani větší míra zručnosti. vytváří zbraně, brnění, ozdoby i úplně obyčejné věci, od třetí úrovně jim dokonce může vkládat i určité druhy očarování.
   Sice většinou pracuje zalezlý kdesi ve své kovárně, ale ani v boji na jeho schopnosti nesmíme zapomenout.
   U kovářů nemůžeme mluvit přímo o magenergii. Nahrazuje se veličinou nazvanou schopnosti, která udává jakou míru dovednosti musí kovář vynaložit, aby vybraný předmět vytvořil.
   Na rozdíl od alchymistů, kteří předmět očarovávají pomocí démonů, kováři využívají hlavně aktivace skrytých vlastností a hodnost materiálů, s nimiž pracují.
   Obyčejných kovářů je ale mnoho. Pouze zkušenější kováři (3. a vyšší úroveň) jsou schopni svým zpěvem a vybraným použitím každého nástroje vytvořit čarovné zbraně různorodých vlastností, které ještě navíc mohou být opatřeny démonem. Opravdoví mistři kováři pak pracují s těmi nejlepšími a nejvzácnějšími druhy rud. Často stráví i několik týdnů zavření ve své podzemní kovárně, využívajíce obrovské teploty podzemních ohňů a zároveň k ochlazování podzemních pramenů.
   I přesto, že kovář není povoláním přímo stvořeným pro život v družině, může ho družina v některých situacích shledat velmi užitečným. Jelikož dokáže mistrně ovládat své kladivo, je také schopen ho použít pro boj.

. : Základní vlastnosti : .

síla: 13-18
odolnost: 13-18
+obratnost: 1-6
Základní počet životů: 8
kostka: 1k6+2

Kovář smí používat zbraně lehké, střední a těžké jednoroční. Smí používat veškeré střelné a vrhací zbraně. Může nosit všechny druhy brnění kromě rytířské a může používat štít.

. : Tabulka schopnosti : .

úroveň

(sil+odol)/2+obr(bonus)

- méně než 13 13-15 16-18 19-21 více než 21
1 7 8 8 9 10
2 10 12 13 14 15
3 15 18 20 21 22
4 22 27 29 31 34
5 34 40 44 47 51
6 51 61 66 71 76

   Tyto schopnosti (podobně jako u alchymisty) se kováři vždy doplní na maximální počet při přestupu na vyšší úroveň. Navíc se mu ale každý den obnoví dva body. Celkový počet schopností se určí tak, že se sečte hodnota vlastností síla a odolnost, vydělí se dvěma a přičte se bonus za obratnost. Poté už stačí najít sloupec odpovídající získané hodnotě. Při dělení se zaokrouhluje nahoru.
 
. : Tabulka zkušenosti : .
úroveň zt cena
1 0 0
2 540 2
3 1080 4
4 2140 8
5 4320 13
6 8660 19

. : Odolnost vůči ohni : .

Kovářovým častým pobytem v kovárně a ve vysokých teplotách se u něj vyvinula částečná obrana před žárem. Udává se v procentech a zvyšuje se s postupující kovářovou úrovní. Tato schopnost dává také tu výhodu, že si kovář k hodům proti ohni může počítat dvojnásobek bonusu za odolnost. Tento bonus se ale vztahuje pouze na hody proti ohni. Navíc se všechny kovářovy zranění redukují o hodnotu této vlastnosti.

. : Tabulka odolnosti : .

úroveň Odolnost
- méně než 13 13 a 14 15 a 16 17 a 18 více než 18
1 5 6 6 7 8
2 8 8 8 9 11
3 9 10 10 11 14
4 10 11 12 13 17
5 11 12 15 17 20
6 12 14 18 20 22

Př: Kovář Trin (odolnost 17; 5.úroveň) při prohledávání sklepení starého mága narazil na nášlapnou desku s pastí. Nevšiml si jí a šlápl na ní. Z protější stěny na něj vystřelily čtyři ohnivé koule. Nepodařilo se mu vyhnout a tak by ho koule normálně zranily za 18 životů, jelikož má ale (dle tabulky odolnosti) 17% odolnost, koule ho zraní pouze za 15 životů. Na vyšších úrovních by ho však koule mohla zranit třeba i pouze za 1 život.

. : Kování : .

Kovář je schopen vytvářet různé předměty. Zbraně, brnění, ozdoby i obyčejné věci, na vyšších úrovních dokonce i mocné artefakty skládající se z několika desítek jednotlivých částí. Aby nějaký předmět vytvořil, potřebuje však speciální nástroje a materiály.

. : Materiály : .

Kováři pro svou práci potřebují nějaký materiál. Některé materiály jsou pro kování daného předmětu nezbytné, jiné mohou lehce či výrazně ovlivnit jeho výslednou kvalitu.

Zdroj
   U kovů se udává hodnota zdroj. Udává jaké základní suroviny jsou potřeba k výrobě daného kovu.
Čas
   Hodnota čas určuje jak dlouho trvá kov ze základních surovin vyrobit. Záleží samozřejmě na počtu základních surovin a potřebné kvalitě výchozího materiálu.
Cena
   Cena určuje kolik peněz je potřeba investovat do přísad a jednorázových nástrojů, aby mohly být základní suroviny zpracovány. V závorce za cenou je vždy uvedena suma, za kterou lze koupit již zpracovaný materiál.

Následuje příklad materiálu pro kování. Další si budete muset vytvořit sami dle prostředí světa, ve kterém hrajete.

Železo

zdroj: železná ruda
čas: 1kg=10 min
cena: 1 stř/kg (5stř/kg)

. : Nástroje : .

   Jak již bylo řečeno, chce-li kovář odvést dobrou práci, potřebuje k tomu mnoho nástrojů. Ať už obyčejná kladiva, nezbytnou kovadlinu nebo například vlčky nebo zápustky. Aby se však vyznání se v kovářských nástrojích nestalo peklem jak pro hráče, tak Pj, můžeme tvrdit, že kováři stačí ke kování vlastnit kladivo, sadu kleští, brusný kotouč, soupravu na úpravy a kovadlinu.
   I přes to však dělíme nástroje na jednorázové a trvanlivé. Jednorázové si kovář musí pořizovat stále, neboť vydrží pouze přes jednu práci. Trvanlivé jako například kladivo nebo kovadlina vydrží kováři často několik let. Záleží ovšem na materiálu, ze kterého jsou vyrobeny a kvalitě zpracování.

Zde jsou uvedeny základní (a nezbytné kovářské nástroje):

Kladivo

ÚČ: 5/+2
OČ: -1
trvanlivost: (obyčejné) asi 1 rok
cena: (obyčejné) 2 zl.
váha: 4 kg
pro výrobu: 1 zl. ; dřevo (na násadu u necelokovových)
4 kg kovu (na celokovovou konstrukci)
2 kg (pouze) na hlavu
   Běžné kladivo hlava-násada s ostrým nosem a zploštělou ploskou. Může být celokovové nebo s dřevěnou násadou.

Sada kleští

trvanlivost: (obyčejné) okolo 1 roku
cena: (obyčejné) 3zl.
váha 10,5 kg
pro výrobu: 1,5 kg kovu na jedny kleště
   Celkem sedm kleští slouží k nejrůznějším účelům od přidržování po tvarování tyčí.

Brusný kotouč

trvanlivost: (obyčejné) okolo 1 roku
cena: (obyčejné) 2zl.
váha 12 kg
pro výrobu: 10 kg vápence; dřevo
   Vápencový kotouč umístěný v dřevěné konstrukci. Pohání se šlapáním.

Souprava na úpravy

trvanlivost: (obyčejné) asi 2 roky
cena: (obyčejné) 2 zl.
váha: 4 kg
pro výrobu: 4 kg kovu na celou sadu; 1 zl.
   Sedmidílná souprava obsahující nástroje na upravování (vyrovnávání kroužků, osazování,…).

Kovadlina

trvanlivost: (obyčejné) asi 3 roky
cena: (obyčejné) 12 zl.
váha: 25 kg
pro výrobu: 25 kg kovu; 3 zl.
   Jeden z nejdůležitějších nástrojů kováře.

. : Zpěv : .

   Od třetí úrovně může kovář používat spec. schopnost zpěv. Pomocí zvláštních a přesně vybraných tónin a zvuků dokáží "vyšší" kováři aktivovat skryté vlastnosti kovů a použít je při tvorbě. Zpěvy jsou však také různě složité. U každého zpěvu je proto uvedeno, na jaké úrovni může být použit.
   Hlavní výhodou a zároveň odlišností od alchymistových démonů je, že vlastnosti "kované" se časem nevytrácejí, dokud není předmět zničen nebo výrazně poškozen. Navíc kovářem vylepšená zbraň může pojmout démona a to až do 5.sféry Mahasiah.

Úroveň
   Úroveň, na které může být zpěv použit.
Schopnost
   Určuje počet schopnosti, potřebný k aktivaci schopnosti.
Materiál
   Určuje v jakých materiálech je možno tuto vlastnost aktivovat.
Síla
   Udává jaká je zpěvem daná vlastnost předmětu. Za středníkem (pokud je to potřeba) je udáváno trvání. Pokud je zde udána hodnota v počtu kol či směn, schopnost předmětu se před použitím musí aktivovat uživatelem a má pouze omezené trvání. Pokud je za středníkem uvedeno ihned vlastnost se musí před použitím také aktivovat a účinky jsou okamžité. Poslední dva příklady vlastností, kde se jedná o omezené trvání, mohou být využity pouze jednou denně.
Vyvolání
   Tato hodnota určuje dobu, za kterou se daná vlastnost materiálu aktivuje. Za středníkem je udáno, kolik peněz je potřeba vynaložit na jednorázové nástroje a přísady, aby byla vlastnost aktivována.
Využití
   Využití určuje, pro jakou skupinu věcí je možné danou vlastnost aktivovat. Např. zbraň znamená, že použití je pro zbraně; obyčejné zase, že schopnost lze aktivovat pouze pro obyčejné předměty (podkova, torna, vidlička,…).
Opakování
   Opakování značí, kolikrát může být daná vlastnost při kování jednoho předmětu použita. Záleží na materiálu a tudíž na úvaze Pj.
Aktivační slovo
   Slovo, s jehož pomocí se aktivuje vlastnost zbraně.

Kovářovy zpěvy jsou:

blesk
dvojení
hlídač
oheň
ostrost
rez
rychlost
síla
světlo
ticho
tvrdost
zámek
zánět
zaštítění
propast (ukázka)

Blesk

úroveň: 6
schopnost: 27
materiál: všechny
síla: + 1k6+2 zranění, ihned
vyvolání: 2 hod; 15 zl.
využití: zbraň

Dvojení

úroveň: 4
schopnost: 12
materiál: všechny
síla: pravděpodobnost zásahu soupeře 75 %; 5 kol
vyvolání: 1 hod; 4 zl.
využití: zbraň

Hlídač

úroveň: 4
schopnost: 10
materiál: všechny
síla: hlasité pištění; při a během doteku
vyvolání: 45 min; 1 zl.
využití: libovolné
popis:    Hlídač lze umístit na jakýkoliv předmět. Poté kovář aktivuje vlastnost, že si předmět zapamatuje (vyjma kováře) max. 10 lidí, kteří se ho smí dotýkat (nemusí být také žádný). Pokud se ho dotkne někdo jiný, předmět začne hlasitě pištět.

Oheň

úroveň: 3
schopnost: 5
materiál: všechny
síla: viz. popis; 2 kola
vyvolání: 25 min; 2 zl.
využití: předmět s hrotem
popis: Hrot předmětu se rozžhaví tak, že je možné s ním zapálit něco hořlavého (dřevo, papír, látku,…)

Ostrost

úroveň: 3
schopnost: 8
materiál: všechny
síla: 1k6; trvale
vyvolání: 45 min; 6 zl.
využití: ostré zbraně, ostré předměty.

Rez

úroveň: 5
schopnost: 18
materiál: všechny
síla: -2 útoč. zbraně zasaženého; 1 den
vyvolání: 1 a 3 hod; 6 zl.
využití: zbraň

Rychlost

úroveň: 3
schopnost: 6
materiál: všechny
síla: 2x rychlost; trvale
vyvolání: 30 min; 5 zl.
využití: boty, podkova, pádlo (odlehčené konstrukce), zbraň (2 útoky za 3 kola)

Síla

úroveň: 3
schopnost: 6
materiál: všechny
síla: 1k6; trvale
vyvolání: 30 min; 2 zl.
využití: zbraň

Světlo

úroveň: 3
schopnost: 4
materiál: všechny
síla: světlo o rozsahu koule o poloměru 1 sáhu; 1 směna
vyvolání: 20 min; 2 zl.
využití: libovolné

Ticho

úroveň: 4
schopnost: 11
materiál: všechny
síla: ticho; 1 hod
vyvolání: 1 a 3 hod; 2 zl.
využití: cokoli dělajícího hluk

Tvrdost

úroveň: 5
schopnost: 21
materiál: všechny
síla: OČ+1k6; trvale
vyvolání: 1 hod; 2 zl.
využití: zbraň, brnění

Zámek

úroveň: 5
schopnost: 16
materiál: všechny
síla: 2k6; při doteku
vyvolání: 1,5 hod; 6 zl.
využití: libovolné
popis:
    obdoba hlídače s jiným postupem při dotyku.

Zánět

úroveň: 6
schopnost: 24
materiál: všechny
síla: 1k6/den; viz. popis
vyvolání: 2 hod; 4 zl.
využití: zbraň, ozdoba
popis:
   Když zbraň opatřená zánětem způsobí zranění, rozšíří se do těla zasaženého zánět. Ten působí 1k6 zranění/den dokud není vyléčen kouzlem Uzdrav těžká zranění. Při umístění na ozdobu je potřeba kousek těla člověka, na kterého má být zánět použit (vlas,kousek nehtu…). Hned jak se předmět se zánětem dostane na člověka se stejným DNA údajem spustí se.

Zaštítění

úroveň: 6
schopnost: 31
materiál: všechny
síla: 1k6+3; 1 směna
vyvolání: 2,5 hod; 12 zl.
využití: zbraň, brnění, plášť, štít
popis: Při útoku nepřítele se kolem daného předmětu vytvoří matně modro-červeně zbarvené silové pole.

Ukázka vyššího zpěvu vnějšího:

Propast

úroveň: 14
schopnost: 231
materiál: modrý tiin, hvězdné stříbro, ritchim
síla: propast o délce 20 sáhů a průměrném průměru 4 sáhů; ihned-trvalé
vyvolání: 6 a 1 hod; 44 zl.
využití: zbraň
popis: Zbraň se s vyslovením aktivačního slova zarazí do země a vlastnost je aktivována.

Shrnutí:
   Kovář od 1. úrovně využívá odolnosti vůči ohni a může kovat. Od 3. úrovně je schopen využívat schopnost pro zpěv.
Pro PJ:
   Celkový čas kování budete muset určit sami. 1 kg železa se však ková přibližně 30 min.

Doufám, že se vám toto povolání bude líbit.

 Text Kovář by Mimon